Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gait.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 2

80-256 Gdańsk

 

Data publikacji strony internetowej: 2004-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-11

 

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Niezgodności lub wyłączenia wymieniono poniżej

 

1. Cała strona powstała przed wprowadzeniem ustawy

2. Poprawienie dostępności strony w obecnym kształcie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

3. Strona jest tworzona na nowo tak by spełnić wymogi ustawy – przewidywany czas realizacji czerwiec 2021r

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Kopczyk, webkontakt@gait.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (58) 341 42 46 w.213. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Raport o stanie zapewnienia dostępności  PDF