Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności oraz zadań zarządzającego lotniskiem. Deklarujemy, iż przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę (“dane osobowe”).


Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka  – Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252)  przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działająca na podstawie  wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711 (dalej: „my” lub „GAIT”). Nasze dane kontaktowe to: e-mail: gait@gait.pl, telefon: 58 341-01-69


Jakie są dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

Z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych osobowych możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych, adres kontaktowy na stronie www. gait.pl  pod e-mailem iod@gait.pl, telefon: 58 341-00-21 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.


Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:

– kontaktu mailowego lub telefonicznego, przy wykorzystaniu przez Ciebie formularza na naszej stronie internetowej,

– rozpatrywania przez nas Twojej indywidualnej sprawy, na przykład na skutek złożonego przez Ciebie wniosku, zapytania, reklamacji, skargi,

– prowadzonej z Tobą korespondencji na przykład w celu rozpatrzenia Twojego żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania i prośby,

– Twojej wizyty  w siedzibie Zarządu przy ul. Jaśkowej Dolinie 2 lub w  jednej z 4  naszych lokalizacji. Na przykład Twój wizerunek rejestrowany przez kamery CCTV znajdujące się na terenie  siedziby, lub na parkingu, parkowania samochodu na naszym terenie,

–  korzystania przez Ciebie  z naszych pojazdów (autobus, tramwaj), w których również rejestrowany jest wizerunek  za pomocą kamer w strefie pasażerskiej  oraz kabiny prowadzącego pojazd,

– przeglądania przez Ciebie naszej strony internetowej www.gait.pl,

–  korzystania przez Ciebie z usług przez nas świadczonych, oraz  nawiązywania z nami relacji biznesowych,

– szukania zatrudnienia u nas,

– korzystania z oferty szkoleniowej dla kierowców, motorniczych,

–  odebraniem przekazywania rzeczy przez Ciebie  zagubionych w naszych pojazdach lub na naszym terenie.

Dane osobowe, które pozwolą nam zidentyfikować wskazaną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone gdy zostaną przekazane dobrowolnie, jak również wtedy gdy wymóg podania danych jest obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

Na przykład, możemy zbierać takie informacje, aby udzielić  odpowiedzieć na zadane pytania, wnioski, przeprowadzić proces rekrutacji  czy zrealizować usługę.

W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa, takich jak ustawa  o prawie o ruchu  drogowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) np. na okoliczność zdarzenia drogowego. Jeśli dane osobowe nie zostaną przez Ciebie podane, zwykle nie będziemy w stanie świadczyć żądanej usługi ani nawiązywać relacji biznesowych. Gromadzimy również dane osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje, na przykład poszukując zatrudnienia w naszej Spółce,  czy oferując usługi lub stając się naszym klientem lub dłużnikiem.


Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej:

Zbieramy również dane za pośrednictwem naszych stron internetowych. Za pośrednictwem strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy poprosisz nas   o umieszczenie Twoich danych na naszej liście mailingowej lub złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego. Nasza strona internetowa może zbierać ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy go do monitorowania i ulepszania usług IT. Możemy używać również plików “cookies” (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookies”. Jeśli pliki „cookies” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny.


Monitoring CCTV

Przetwarzane dane osobowe zbierane w wyniku  monitoringu to wizerunek  osób fizycznych, profile otaczających je przedmiotów, miejsce  i czas, przedmioty oznakowane  poprzez nadanie numerów bocznych),numery rejestracyjne pojazdów, z obszaru publicznego. Dane osobowe,  które są zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane przez okres nie dłuższy  niż 30 dni od daty ich pozyskania, a w przypadku, w którym  nagrania  obrazu stanowią dowód w postępowaniu  lub GAiT Sp. z o.o.  powzięła  wiadomość,  iż mogą one stanowić dowód  w postępowaniu sądowym ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego  zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące  terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych, stosownie do postanowień w szczególności  ustawy  z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn.zm.), ustawy z dnia 06.06. 1997r.  Kodeks karny (Dz. U.  z 2018 r, poz. 2204 z późn. zm.), ustawy z dnia  20.05.1971 r. kodeks wykroczeń  (Dz. U.  z 2018 r. poz.618 z późn. zm).  Po upływie w.w okresów w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają niezwłocznemu zniszczeniu.

Ponadto organ ścigania może poprosić Nas o zabezpieczenie nagrań  z monitoringu   w pojeździe przedstawiających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wypadku, w oparciu o wypełniony  wniosek o zabezpieczenie nagrania lub wniosek   o udostępnienie danych.

Wniosek o udostępnienie

Wniosek o zabezpieczenie nagrania


Inne sposoby zbierania danych osobowych

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych, możemy zbierać szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook lub Twitter i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy


Informacje o szczególnym charakterze

Możemy zbierać informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia  podczas  Twojego przejazdu pojazdem  np. gdy konieczne jest wysunięcie podjazdu dla wózka inwalidzkiego  w naszym pojeździe lub jeśli   zdarzył się wypadek lub incydent  na drodze. Jednak  tego typu dane  będziemy zbierać za Twoją  wyraźną zgodą. I tak wejście osoby w strefę objętą systemem monitoringu równoznacznie jest z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych  w zakresie wizerunku i wykonywanych czynności, jakie zostaną zarejestrowane przez kamery tego systemu. Ponadto poruszanie się po terenach Spółki  objętych monitoringiem wizyjnym,  jak i korzystanie z przejazdu autobusem czy tramwajem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie  i przetwarzanie danych osobowych  pochodzących z monitoringu wizyjnego.


Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane         i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością.

Główne cele w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:
– zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony w naszych pojazdach,
– prowadzenie postępowań o zamówieniach publicznych,realizacji umowy,
– należytego świadczenia usług,
– rozpatrywania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, skarg, zapytań, wniosków.


Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

  • 6 ust. 1:
    • lit. a) tj. Twojej zgody, lub
    • lit. b) tj. umowy, którą z nami zawarłeś/aś, lub
    • lit. c) tj. ciążących na nas obowiązków prawnych, lub
    • lit. f) tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji, albo
  • 9 ust. 2 lit. a) (tj. Twojej zgody)


Komu możemy przekazać Twoje dane osobowych?

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie trzem grupom podmiotów:
• osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, na przykład naszym kontrahentom, podwykonawcom, którym będziemy musieli przekazać Twoje dane aby należycie rozpatrzyć Twoją skargę lub reklamację,
 podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa  np. sądom lub organom ścigania.


Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza Europę?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), które mogą nie mieć takich samych przepisów  o ochronie danych, jak prawa obowiązujące w Polsce. W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są objęte tym samym poziomem ochrony, co opisano w niniejszej polityce prywatności i przepisach RODO.


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany  lub dozwolony przez prawo. Przestrzegamy zasad i okresów przyjętych przez nas w polityce retencji danych osobowych. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności  od rodzaju danych i celów przetwarzania.


Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo żądania dostępu do danych oraz żądania sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych określonych powyżej. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w Warszawie  (00-193) przy ul. Stawki 2.

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Swoje prawa  możesz wykonać wykorzystując dostępne druki

Oświadczenie o cofnięciu  zgody 

Zgłoszenie sprzeciwu

Żądanie przeniesienia danych

Wniosek o sprostowanie

Żądanie ograniczenia przetwarzania


Czy masz obowiązek podania danych osobowych?

W większości przypadków nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam danych osobowych o Tobie. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa krajowego. Niepodanie przez Ciebie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy, zapewnić odpowiedni poziom usług lub rozpatrzeć zgłoszenia do pracy lub na  ofertę kursów na kierowcę


W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa  są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.