Klauzula informacyjna korespondencja e-mail

Obowiązek informacyjny (korespondencja e-mailowa)

 

Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, miejsce pracy – firma podmiotu gospodarczego), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego).

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-252) przy ul. Jaśkowa Dolina 2, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego     Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000186615, REGON 192993561, NIP 2040000711.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. – Markiem Rolewiczem jest możliwy poprzez adres mailowy iod@gait.pl, lub telefonicznie 58/341-00-21.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a.) wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych pomiędzy Państwem,a Spółką, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez               Spółkę (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych           osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”),

b.) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c.) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d.) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e.) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Spółkę usług i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w zgłoszeniu                    reklamacyjnym poda Pan/Pani nam dane osobowe dotyczące Twojego zdrowia wówczas będziemy je przetwarzać w tym celu na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są przekazywane naszym Pracownikom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, a także innym             podmiotom, którym             przekazanie Pani/Pana danych osobowych okaże się niezbędne w związku z przedmiotem prowadzonej korespondencji.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie pkt 3 a)-e) będą przetwarzane następująco: Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie              zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów                   Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie                     dłuższy niż 3 lata w przypadku, gdy reprezentują Państwo podmiot będący przedsiębiorcą lub 10 lat w przypadku, gdy stroną korespondencji jest osoba fizyczna.

6. Pani /Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,                 prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody                   przed jej cofnięciem.

8. Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa                      dotyczących narusza przepisy RODO.

9.Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy                       przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów,                   praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Powyższe uprawnienia może Pan/Pani zrealizować kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres mailowy iod@gait.pl, przesyłając pismo na adres naszej siedziby korzystając z                              formularzy zamieszczonych na naszej stronie gait/RODO. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi.

12.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o których mowa w art.22 ust.1. i 4 RODO